İmamlar ve Sultanlar #2020

İmamlar ve Sultanlar By Mustafa İslamoğlu mamlar ve Sultanlar nsanlar kuru et yiyen bir kad n n o lu olan bir Peygamber yerine elmas ta l s rma kaftanl bir Peygamber tasavvur ediyorlard Yaln z tasavvur etmekle kalm yorlar mr boyunca bunlardan nefret eden ve
 • Title: İmamlar ve Sultanlar
 • Author: Mustafa İslamoğlu
 • ISBN: 9789755500041
 • Page: 298
 • Format: Paperback
 • İmamlar ve Sultanlar By Mustafa İslamoğlu nsanlar kuru et yiyen bir kad n n o lu olan bir Peygamber yerine, elmas ta l , s rma kaftanl bir Peygamber tasavvur ediyorlard Yaln z tasavvur etmekle kalm yorlar, mr boyunca bunlardan nefret eden ve uzak duran Nebiden geriye kalan hat ray bu tasavvura uygun aksesuarlarla s sl yorlard Yani insanlar bir kul gibi yeyip bir kul gibi ya ayan bir peygambere inanm nsanlar kuru et yiyen bir kad n n o lu olan bir Peygamber yerine, elmas ta l , s rma kaftanl bir Peygamber tasavvur ediyorlard Yaln z tasavvur etmekle kalm yorlar, mr boyunca bunlardan nefret eden ve uzak duran Nebi den geriye kalan hat ray bu tasavvura uygun aksesuarlarla s sl yorlard Yani insanlar bir kul gibi yeyip bir kul gibi ya ayan bir peygambere inanmak yerine, tasavvurlar nda kayser ve kisra ya benzettikleri bir peygambere inanmay ye liyorlard zetle insanlar bir kul gibi ya amak tan daha ok kayser ve kisra gibi ya amaya taliptiler Kendi hayatlar n Peygamber e uydurmak istemeyenler, Peygamber i ve onun tebli etti i dini kendi tasavvurlar ndaki hayata uyduruyorlard Bu uydurma i lemi Hilafet, slam Devleti gibi kavramlar da kapsam na al yordu Bu nedenle siyaset sahnesine f rlayan m sl manlar kendilerine peygamberin kul siyasetini de il, insanlara kullar m demeye al m sulta sahiplerinin piramit i siyasetini rnek al yorlar, kafalar ndaki devlet d ncesini ona g re ekillendiriyorlard Bu hi de i a c olmayan durum, s zkonusu alanda kesif bir entelekt el bo luk ya and sonucuna g t rd beni Bu bo luk slam siyaset teorileri alan nda de il daha ok b t n teorilere temel te kil eden tarihi ilk rnekler alan nda ya an yordu Bu eser s zkonusu bo lu u yaln z ba na doldurma iddas n n de il, nebevi ve sultani siyaset aras ndaki temel farkl l klar hicri ilk y zelli y ll k rneklerinden yola karak ortaya koyma abas n n bir r n d r.
  İmamlar ve Sultanlar By Mustafa İslamoğlu
  • [MOBI] µ Free Read ¼ İmamlar ve Sultanlar : by Mustafa İslamoğlu ↠
   298 Mustafa İslamoğlu
  • thumbnail Title: [MOBI] µ Free Read ¼ İmamlar ve Sultanlar : by Mustafa İslamoğlu ↠
   Posted by:Mustafa İslamoğlu
   Published :2020-01-13T10:15:10+00:00

  About "Mustafa İslamoğlu"

  1. Mustafa İslamoğlu

   28 Ekim 1960 tarihinde Kayseri nin Develi il esinde d nyaya geldi lk ve orta e itimini do du u il ede yapt Kayseri Y ksek slam Enstit s nde ba lad y ksek renimine Kahire El Ezher niversitesi slam Hukuku Fak ltesi nde devam etti Kahire de e itim i in bulundu u y llarda hem slami ara t rmalarda bulunmu , hem de dersler vermi tir Kahire de verdi i tefsir derslerini bir konulu tefsir rne i olan Aday Risalesi ba l alt nda kitapla t rm t r.1990 y l nda mamlar ve Sultanlar adl slam tarihinin ilk 150 y l n ele alan ele tirel tarih niteli indeki eserini haz rlam t r Bu y llarda Y rek Devleti ad yla slami Hareket Ele tirisi ni de i inde bar nd ran ilk denemesini kaleme alm t r M s rl yazar Safinaz Kaz m n Fi Mez eleti s Sufur vel Hicab adl eserini, Kad n n zg rl ad yla terc me ederek ilk evirisini yay nlam t r 1991 93 y llar nda ilk cildini Kahire de di er ciltlerini T rkiye de kaleme ald slami Hareketler ve K yamlar Tarihi adl eseri yay nlanm t r 1994 y l nda geni kapsaml bir ele tiri niteli indeki ara t rma eseri olan Yahudile me Temay l adl eseri yay nlanm t r1997 y l nda Hellman Hammett Human Rights Watch 1997 d l n alm t r.1997 y l nda, II Uluslar aras fetih sempozyumunda sundu u tebli y rek fethi ad yla kitapla t rm t r.1992 y l nda ba layan tefsir dersleri 2008 y l nda tamamlanm ve e zamanl olarak haz rlad Hayat Kitab Kur an Gerek eli Meal Tefsir 2008 de yay nlanm t r 1998 de ba layan Tefsir ul Kur an Tevilul Furkan g r nt l ve sesli tefsir projesi de 2008 y l nda 200 derslik video olarak yay nlanm t r.2009 2013 y llar aras nda verdi i Esma i Husna dersleriyle e zamanl olarak kaleme ald Kur an a g re Esma i Husna 3 cilt olarak yay nlanm t r.Yazar n 60 a yak n kitab mevcut olup kitaplar 18 dile ngilizce, Almanca, ince, Mo olca, Arnavut a, Bulgarca, K rt e, baz afrika dillerine vb evrilmi tir.Yazar, evli ve be ocuk babas d r.

  619 thoughts on “İmamlar ve Sultanlar”

  1. Kitab 2 hiss d n ibar tdir 1ci hiss si mamlar il sultanlar n m bariz si.Burada mamlar z lm ba ym yib dal tin car lar olan s mimi insanlard r,Sultanlar is s lt n t vas t si il hakimiyy td olan zalim insanlard r slam n d vl t bax a s n bu rn kl rl g z l bir kild z tl yir yazar.2ci hiss sind is bu Hanife h yat v z lm qar m bariz si modelind imam anlay n yazar dahada zehinl rd yerl dirir.1ci hiss si olduqca m k mm l yaz l b 2ci hiss d t krarlara ox yer verilib dey biraz yorucu olur.4 ulduz verm yimi [...]


  2. okuyana bir eyler katabilecek, nazar mda ortalama bir kitap, fakat ortalar na do ru mezhepler ve olaylar biraz karma klat Kim kimdi, kimden yanayd ak lda tutmakta zorland m.Mesela unu bilmiyordum Resulullahin vahiy katipli ini yapan ve vahyin geli ine bizzat ahit olmu Abdullah bin Sa d bin Ebi s Sarh bile zaman nda irtidat etmis yani kendi r zas yla dinden km peygamberin katibinin b yle bir ey yapabilece ini sanmazd m.M sl manlarin kendi tarihlerine big ne kalmalar i kitab n ana konusunu bu c ml [...]


  3. islam co rafyas ndaki par alanman n derin analizinin yap ld , birle tirici olmas gereken mmet kavram n n nesnele tirilmesi sonucu bug nlere gelen b l m l k durumunun ele al nd , olmas gerekeni okuyucusuna en k sa yoldan anlatan eser.  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *