Yürek Fethi #2020

Yürek Fethi By Mustafa İslamoğlu Y rek Fethi Bu kitap konusu itibariyle Y rek Devletinin bir devam niteli indedir Okuyanlar iyi hat rlayacaklard r Y rek Devleti insan n kendi y re ini nas l fethedece ini ele al yordu Elinizde tuttu unuz bu ese
 • Title: Yürek Fethi
 • Author: Mustafa İslamoğlu
 • ISBN: 9789755500454
 • Page: 388
 • Format: Paperback
 • Yürek Fethi By Mustafa İslamoğlu Bu kitap, konusu itibariyle Y rek Devletinin bir devam niteli indedir Okuyanlar iyi hat rlayacaklard r Y rek Devleti, insan n kendi y re ini nas l fethedece ini ele al yordu.Elinizde tuttu unuz bu eser de, Y rek Devletinin bitti i yerden ba l yor ve ba ka y reklerin nas l fethedilece ini ele al yor Bu kitab n ru eymi 1991 y l nda Hatayda Y rek Fethi isimli konferanslaBu kitap, konusu itibariyle Y rek Devleti nin bir devam niteli indedir Okuyanlar iyi hat rlayacaklard r Y rek Devleti, insan n kendi y re ini nas l fethedece ini ele al yordu.Elinizde tuttu unuz bu eser de, Y rek Devleti nin bitti i yerden ba l yor ve ba ka y reklerin nas l fethedilece ini ele al yor Bu kitab n ru eymi 1991 y l nda Hatay da Y rek Fethi isimli konferansla at ld O tarihten bu g ne, kitap hep kendi kendisini yazmay s rd rd , ta ki do um tarihi olan bug ne kadar Onu incitmeden nazik kollar n za b rak yorum.
  Yürek Fethi By Mustafa İslamoğlu
  • UNLIMITED PDF · Yürek Fethi - by Mustafa İslamoğlu
   388 Mustafa İslamoğlu
  • thumbnail Title: UNLIMITED PDF · Yürek Fethi - by Mustafa İslamoğlu
   Posted by:Mustafa İslamoğlu
   Published :2020-01-07T04:18:33+00:00

  About "Mustafa İslamoğlu"

  1. Mustafa İslamoğlu

   28 Ekim 1960 tarihinde Kayseri nin Develi il esinde d nyaya geldi lk ve orta e itimini do du u il ede yapt Kayseri Y ksek slam Enstit s nde ba lad y ksek renimine Kahire El Ezher niversitesi slam Hukuku Fak ltesi nde devam etti Kahire de e itim i in bulundu u y llarda hem slami ara t rmalarda bulunmu , hem de dersler vermi tir Kahire de verdi i tefsir derslerini bir konulu tefsir rne i olan Aday Risalesi ba l alt nda kitapla t rm t r.1990 y l nda mamlar ve Sultanlar adl slam tarihinin ilk 150 y l n ele alan ele tirel tarih niteli indeki eserini haz rlam t r Bu y llarda Y rek Devleti ad yla slami Hareket Ele tirisi ni de i inde bar nd ran ilk denemesini kaleme alm t r M s rl yazar Safinaz Kaz m n Fi Mez eleti s Sufur vel Hicab adl eserini, Kad n n zg rl ad yla terc me ederek ilk evirisini yay nlam t r 1991 93 y llar nda ilk cildini Kahire de di er ciltlerini T rkiye de kaleme ald slami Hareketler ve K yamlar Tarihi adl eseri yay nlanm t r 1994 y l nda geni kapsaml bir ele tiri niteli indeki ara t rma eseri olan Yahudile me Temay l adl eseri yay nlanm t r1997 y l nda Hellman Hammett Human Rights Watch 1997 d l n alm t r.1997 y l nda, II Uluslar aras fetih sempozyumunda sundu u tebli y rek fethi ad yla kitapla t rm t r.1992 y l nda ba layan tefsir dersleri 2008 y l nda tamamlanm ve e zamanl olarak haz rlad Hayat Kitab Kur an Gerek eli Meal Tefsir 2008 de yay nlanm t r 1998 de ba layan Tefsir ul Kur an Tevilul Furkan g r nt l ve sesli tefsir projesi de 2008 y l nda 200 derslik video olarak yay nlanm t r.2009 2013 y llar aras nda verdi i Esma i Husna dersleriyle e zamanl olarak kaleme ald Kur an a g re Esma i Husna 3 cilt olarak yay nlanm t r.Yazar n 60 a yak n kitab mevcut olup kitaplar 18 dile ngilizce, Almanca, ince, Mo olca, Arnavut a, Bulgarca, K rt e, baz afrika dillerine vb evrilmi tir.Yazar, evli ve be ocuk babas d r.

  690 thoughts on “Yürek Fethi”

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *