Yürek Devleti #2020

Yürek Devleti By Mustafa İslamoğlu Y rek Devleti Bilelim ki Medine nce y reklerde kuruldu ona Mekkede hamile kalm t m minler G slerinde bir mu tu gibi besleyip b y tt kleri bu nurtopu ocu un ad d r Medine Devleti imizdeki devletten habersiz ya aya
 • Title: Yürek Devleti
 • Author: Mustafa İslamoğlu
 • ISBN: 9789755501680
 • Page: 444
 • Format: Paperback
 • Yürek Devleti By Mustafa İslamoğlu Bilelim ki, Medine nce y reklerde kuruldu, ona Mekkede hamile kalm t m minler G slerinde bir mu tu gibi besleyip b y tt kleri bu nurtopu ocu un ad d r Medine Devleti imizdeki devletten habersiz ya ayan bizlerin, dahas , y rek devletini olumsuz davran larla k yas ya tarum r eden bizlerin, devletten s z etmesi ov yapmakt r.E er d nyadaki insana ve insandaki d nyaBilelim ki, Medine nce y reklerde kuruldu, ona Mekke de hamile kalm t m minler G slerinde bir mu tu gibi besleyip b y tt kleri bu nurtopu ocu un ad d r Medine Devleti imizdeki devletten habersiz ya ayan bizlerin, dahas , y rek devletini olumsuz davran larla k yas ya tarum r eden bizlerin, devletten s z etmesi ov yapmakt r.E er d nyadaki insana ve insandaki d nyaya varl n, harcad k a o alan ortak sermayesi sevgi hakim olmayacaksa, nas l sa lanacakt r insan n mutlulu u Ve y reklerin i gal alt nda oldu u bir toplumda sevmeyi neyle, nas l becerecektir insanlar
  Yürek Devleti By Mustafa İslamoğlu
  • [MOBI] ✓ Free Read ✓ Yürek Devleti : by Mustafa İslamoğlu ò
   444 Mustafa İslamoğlu
  • thumbnail Title: [MOBI] ✓ Free Read ✓ Yürek Devleti : by Mustafa İslamoğlu ò
   Posted by:Mustafa İslamoğlu
   Published :2020-01-10T04:41:17+00:00

  About "Mustafa İslamoğlu"

  1. Mustafa İslamoğlu

   28 Ekim 1960 tarihinde Kayseri nin Develi il esinde d nyaya geldi lk ve orta e itimini do du u il ede yapt Kayseri Y ksek slam Enstit s nde ba lad y ksek renimine Kahire El Ezher niversitesi slam Hukuku Fak ltesi nde devam etti Kahire de e itim i in bulundu u y llarda hem slami ara t rmalarda bulunmu , hem de dersler vermi tir Kahire de verdi i tefsir derslerini bir konulu tefsir rne i olan Aday Risalesi ba l alt nda kitapla t rm t r.1990 y l nda mamlar ve Sultanlar adl slam tarihinin ilk 150 y l n ele alan ele tirel tarih niteli indeki eserini haz rlam t r Bu y llarda Y rek Devleti ad yla slami Hareket Ele tirisi ni de i inde bar nd ran ilk denemesini kaleme alm t r M s rl yazar Safinaz Kaz m n Fi Mez eleti s Sufur vel Hicab adl eserini, Kad n n zg rl ad yla terc me ederek ilk evirisini yay nlam t r 1991 93 y llar nda ilk cildini Kahire de di er ciltlerini T rkiye de kaleme ald slami Hareketler ve K yamlar Tarihi adl eseri yay nlanm t r 1994 y l nda geni kapsaml bir ele tiri niteli indeki ara t rma eseri olan Yahudile me Temay l adl eseri yay nlanm t r1997 y l nda Hellman Hammett Human Rights Watch 1997 d l n alm t r.1997 y l nda, II Uluslar aras fetih sempozyumunda sundu u tebli y rek fethi ad yla kitapla t rm t r.1992 y l nda ba layan tefsir dersleri 2008 y l nda tamamlanm ve e zamanl olarak haz rlad Hayat Kitab Kur an Gerek eli Meal Tefsir 2008 de yay nlanm t r 1998 de ba layan Tefsir ul Kur an Tevilul Furkan g r nt l ve sesli tefsir projesi de 2008 y l nda 200 derslik video olarak yay nlanm t r.2009 2013 y llar aras nda verdi i Esma i Husna dersleriyle e zamanl olarak kaleme ald Kur an a g re Esma i Husna 3 cilt olarak yay nlanm t r.Yazar n 60 a yak n kitab mevcut olup kitaplar 18 dile ngilizce, Almanca, ince, Mo olca, Arnavut a, Bulgarca, K rt e, baz afrika dillerine vb evrilmi tir.Yazar, evli ve be ocuk babas d r.

  191 thoughts on “Yürek Devleti”


  1. A k oldur kim k lur can n fed c n n naMeyl i c n n etmesin her kim ki k ymaz c n naC n n c n ne vermektir kem li nTerk i c n derler bu derdin muteber derman na


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *