Sofijas noslēpums #2020

Sofijas noslēpums By Linda Nemiera Sofijas nosl pums Veronika diplom ta v sturniece un gide dodas tikties ar b rn bas draudzeni un studiju biedreni Marutu bet pa aujoties mirk a impulsam non k sava m a liel kaj piedz vojum Draudzenes sabiedr b jaun
 • Title: Sofijas noslēpums
 • Author: Linda Nemiera
 • ISBN: 9789934060731
 • Page: 318
 • Format: Hardcover
 • Sofijas noslēpums By Linda Nemiera Veronika, diplom ta v sturniece un gide, dodas tikties ar b rn bas draudzeni un studiju biedreni Marutu, bet pa aujoties mirk a impulsam, non k sava m a liel kaj piedz vojum Draudzenes sabiedr b jaun sieviete ce o uz Stambulu Bosfora l a krast noskaidrojas, ka Maruta aj pils t pl no ne vien atp sties un apmekl t grezn s mo ejas un pilis, bet ar atkl t k du senVeronika, diplom ta v sturniece un gide, dodas tikties ar b rn bas draudzeni un studiju biedreni Marutu, bet pa aujoties mirk a impulsam, non k sava m a liel kaj piedz vojum Draudzenes sabiedr b jaun sieviete ce o uz Stambulu Bosfora l a krast noskaidrojas, ka Maruta aj pils t pl no ne vien atp sties un apmekl t grezn s mo ejas un pilis, bet ar atkl t k du senu nosl pumu, kuru glab Sv t s Sofijas katedr le Veronika un Maruta v l nenojau , ka vi m pa p d m no R gas ir devies sve inieks, kur dar s visu, lai no s mist rijas netiktu notraukti aizmirst bas putek i.Piedz vojumi ved s abas v sturnieces no saulain s Stambulas uz ro u smar as ieskauto Bulg rijas galvaspils tu Sofiju, liekot vair kk rt ap aub t vai atkl jums ir riska v rts Vai Sofija izpaud s savu nosl pumu
  Sofijas noslēpums By Linda Nemiera
  • DOWNLOAD PDF À Sofijas noslēpums - by Linda Nemiera
   318 Linda Nemiera
  • thumbnail Title: DOWNLOAD PDF À Sofijas noslēpums - by Linda Nemiera
   Posted by:Linda Nemiera
   Published :2020-05-16T01:42:49+00:00

  About "Linda Nemiera"

  1. Linda Nemiera

   Linda Nemiera bij.Dreimane ir rakstniece, kas vispla k p rst v latvijas urb n s fant zijas anru Vi a ir absolv jusi R gas Valsts 1 im ziju un stud jusi Vad bas zin bas, str d jusi Bru otajos sp kos un k mened eris kosm tikas komp nij.Rakstniece par sevi atz st, ka ir trauksmaina un nemier ga Lindai pat k gr matas un liel k aizrau an s ir ce ojumi, kuru laik bie i rodas iedvesma jauniem rom niem Lindas pirmais rom ns, Vilcenes st sts ieguva veicin anas pr miju Zvaigznes ABC r kotaj jaunie u literat ras konkurs , k ar otro vietu B rnu rij un 2011d sa ma Lielo las t ju balvu k gada lab k ori in lproza jaunie iem.

  300 thoughts on “Sofijas noslēpums”

  1. Par s gr matas las anu vai nelas anu es dom ju visnota ilgi Kriptotrilleri, vai k vi us tur sauc, mani interes tikai viena autora izpild jum , un visi p r jie vi am pat kl t nest v T d p rngad, pacil jis o gr matu gr matn c un nedaudz palas jis, nospriedu, ka gan jau iztik u T nu san ca, ka Gr matu izst d es o gr matu tom r nopirku rezervei, br dim, kad v l os kaut ko tri izlas mu.Veronika, diplom ta v sturniece un gide, dodas tikties ar b rn bas draudzeni un studiju biedreni Marutu, bet, aujoti [...]


  2. Protams, ka gr mata, kuras galvenajam varonim ir k da konkr ta profesija sev pievilks tie i is profesijas p rst vju pastiprin tu uzman bu Turkl t p c rakst anas laika un varo u vecuma san k, ka es ar vi m stud ju plus m nus vien laik nu vi as iedomu pasaul , es re laj Lasot oti tri j iegaum un sev j atg dina, ka vi as ir cit pasaul Cit Taj , kur dz vo Bend amins Geits tas no Nacion lajiem D rgumiem, daudz slaven ko Indianu D ounsu nevar min t, ko to vi as pa as min k filmu t lu Jo re laj pasaul [...]


  3. 3,5 Man, k v sturniecei Labi, es god gi pasaku, ka eit ne mos p rbaud t v sturiskos faktus D Bet interesanti las t v sturniecei par v sturniec m DViegla gr mata vasarai Mazliet piedz vojumu, mazliet jautr bas, mazliet draudz bas un mazliet nosl pumu Visp r, ja Tev ir viena t da k rt ga dru ka, viens k rt gs savs cilv ks , tad es varu sader t, ka vari iedom ties vismaz vienu crazy lietu, kas kop ar vi u dar ta Nu, Veronikai ir Maruta un is ce ojums ir vi u crazy lieta D Man oti patika autores rak [...]  4. Visp r jau gr matai pien ktos divas zvaigznes, bet man ir m ksta sirds un aizkustin ja autores drosme atz ties m lest b Indiana D onsam Par o m s ar v ra kungu, kur at ir b no manis ir ne tikai stud jis, bet ar pabeidzis v sturniekus, ne vienu reizi vien esam no sirds str d ju ies Manupr t, lai cik romantiskas bl as t s ar neb tu, v sturiskie rom ni un filmas var kalpot par lielisku rosin jumu k dai v l k pamat gai akad miskai v sturnieka karjerai Man gad jum gan rosin jums visp r interes ties p [...]  5. Nu t viegli izklaid jo i Bet drusku trauc ja tie nesam r gi daudzie sal dzin jumi, it k reiz m smiekl gi, bet liel koties n.


  6. pagaid m ir pirm L.Nemieras gr mata, ko esmu las jusi Autorei nenoliedzami ir talants aizraujo a si eta att st b , bet oti trauc ja izteiksmes veids Ja autore atteiktos no aspr t gajiem sal dzin jumiem, tad gr matu b tu izlas jusi vien , nevis divos pieg jienos.  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *