Hocaefendi'nin Sandukası #2020

Hocaefendi'nin Sandukası By Emre Kongar Hocaefendi nin Sandukas Cinayet a k ser ven esrar sl m Egzistansiyalizm Diyalektik Medrese rencilerinin kurdu u gizli rg t kence ve entrika Rakamlar n s rr B t n bunlar nl bilim adam Emre Kongar n tarihsel roman bi im
 • Title: Hocaefendi'nin Sandukası
 • Author: Emre Kongar
 • ISBN: 9789751401441
 • Page: 140
 • Format: Paperback
 • Hocaefendi'nin Sandukası By Emre Kongar Cinayet, a k, ser ven, esrar sl m, Egzistansiyalizm, Diyalektik.Medrese rencilerinin kurdu u gizli rg t kence ve entrika Rakamlar n s rr.B t n bunlar, nl bilim adam Emre Kongar n, tarihsel roman bi iminde kaleme ald , toplumsal ele tiri alegorisinin geleri.Keyifle okuyacaks n z.Cinayet, a k, ser ven, esrar sl m, Egzistansiyalizm, Diyalektik.Medrese rencilerinin kurdu u gizli rg t kence ve entrika Rakamlar n s rr.B t n bunlar, nl bilim adam Emre Kongar n, tarihsel roman bi iminde kaleme ald , toplumsal ele tiri alegorisinin geleri.Keyifle okuyacaks n z.
  Hocaefendi'nin Sandukası By Emre Kongar
  • [EPUB] ✓ Free Download ✓ Hocaefendi'nin Sandukası : by Emre Kongar ↠
   140 Emre Kongar
  • thumbnail Title: [EPUB] ✓ Free Download ✓ Hocaefendi'nin Sandukası : by Emre Kongar ↠
   Posted by:Emre Kongar
   Published :2020-06-02T12:18:09+00:00

  About "Emre Kongar"

  1. Emre Kongar

   Emre Kongar, 13 Ekim 1941 de stanbul da do du Annesi Mesude Kongar Zapyon K z Lisesi nde ve i li Terakki Lisesi nde felsefe retmenli i yapm t , babas hsan Kongar da Pertevniyal Lisesi ve i li Terakki Lisesi nin felsefe retmenlerindendi Kongar, 1959 da i li Terakki Lisesi nden mezun olduktan sonra Siyasal Bilgiler Fak ltesi nin Maliye ve ktisat B l m ne girdi Buradan 1963 te mezun oldu Ba ar l bir renci olan Kongar, 1964 y l nda Birle mi Milletler den kazand burs ile Michigan niversitesi Sosyal al ma Y ksekokulu na kaydoldu 1966 da okulu bitirdi ve master derecesine sahip oldu renim hayat n Amerika da tamamlad ktan sonra T rkiye ye d nen Kongar, Hacettepe niversitesi ne akademisyen olarak girdi Bir yandan da N fus Et dleri Enstit s nde al t niversitede Sosyal al ma Y ksekokulu nu kurdu Akademik anlamda y kselmeye devam etmek isteyen Kongar, zmir de Kentsel Aile konulu doktora tezini verdi ve doktor nvan n ald.Akademik hayata 1972 y l nda askerlik yapmak i in ara veren Kongar, 1974 te Hacettepe niversitesi ne geri d nd 1976 da Toplumsal De i me Kuramlar tezi ile do entlik nvan n ald Ayn y l Turizm ve Tan tma Bakanl nda ba lad dan manl k g revini 1979 a kadar s rd rd Ayn zamanda Milli E itim Bakanl nda da dan manl k yapt , Gen lik ve Spor Bakanl i in bir proje haz rlad K lt r Bakanl nda da K lt r Y ksek Kurulu yesiydi.1981 de, Atat rk ve Devrim Kuramlar tezi ile profes rl k nvan n alan Kongar, 1983 y l nda niversiteden, askeri rejimin etkilerini protesto etmek amac yla istifa etti Bu s rada H rriyet Gazetesi nde dan manl k yapmaya ba lad Ayr ca Amerika da yay nlanan International Journal of Sociology of Family ve American Journal of Political and Military Sociology adl dergilerin kurullar nda da dan manl k yapt.1987 de KAMAR adl kamuoyu ara t rma irketini kurdu ve 1991 de buradaki g revinden ayr ld 1992 1995 y llar aras nda K lt r Bakanl nda M ste ar olarak g rev yapt 1992 y l da k sa bir sure T SES te genel sekreter olarak al t.1996 da akademisyen olarak geri d nd Hacettepe niveritesi nden Y ld z Teknik niversitesi ne atand ve buradaki g revine 1997 de ba lad Ayn y l stanbul niversitesi nde de retim yeli i yapt e itli gazetelerin d l j rilerinde bulundu.Kongar n ald d ller yleydi 1977 de T rkiye nin Toplumsal Yap s kitab yla T rk Dil Kurumu Bilim d l , 1979 da Toplumsal De i me Kuramlar ve T rkiye Ger e i kitab yla Sedat Simavi Vakf Sosyal Bilim d l , 15 Ocak 1996 da Federal Almanya Devleti taraf ndan st n Hizmet Madalyas B y k Liyakat Ha , 1 ubat 1996 da talya Devleti Commandatore Madalyas , 15 ubat 1996 da Polonya Devleti Commandor Ni an , 1998 de 21 Y zy lda T rkiye kitab yla Ayd n Do an Sosyal ve Be eri Bilimler d l , ayn y l Nokta Dergisi nin Doruktakiler d l ve stanbul niversitesi Y l n leti imcisi d l , 2001 de K zlar ma Mektuplar kitab yla Marmara niversitesi En Be enilen Kitap d l , 2003 te Y ld z Teknik niversitesi ve stanbul niversitesi nin En Be enilen Yazar d lleri ne lay k g r ld.Kongar, yazarl k y n yle de ne km , onlarca kitap yazm t r En son 2006 tarihli Tarihimizle Y zle mek adl kitab n karm , geni kitleler taraf ndan b y k ilgi g rm t r u anda bir televizyon kanal nda Mehmet Barlas la birlikte Yorum Fark adl tart ma program n sunmaktad r Evli ve ocukludur.

  277 thoughts on “Hocaefendi'nin Sandukası”

  1. Olduk a ilgin bir politik mizah rne i Kitap, Fetih sonras 15 y zy l saray ve medrese evresinde, yazar Re it Emre Kongar n izd m oldu unu sand m z Ra id adl bir kahraman ile hsan Do ramac n n izd m oldu undan emin oldu umuz Hocaefendi mahlas ile an lan Giftos Karpantiye aras nda ge en bir tak m entrikalar anlatan bir siyasi casusluk roman Kitab n g ndermelerin yan s ra belki de en dikkat eken noktas , yazar n kitaba kaynakl k eden el yazmalar n tesad fen bir sahaf n srar yla ald n ve o s rada sah [...]


  2. Kitab n giri inde Bu sat rlardan itibaren kar la aca n z tek ve biricik ger ek, roman n kendi ger e idir Romandaki b t n isim, cisim, ki i ve olaylar, hatta bu sat rlar bile uydurmad r diye a k a yazmas na ra men, okurken ger eklik hissi bir t rl yakan z b rakm yor, tarihi mektuplar raporlar , felsefi dini tart malar , kay p ve veya eksik metinleriyle, tarihi dekor olarak kullanmas yla, anlat lan olaylar n tarihimize kimi yerde paralellik g stermesiyle de bu duyguyu k r kl yor Ama bir taraftan d [...]


  3. Do rusunu s ylemek gerekirse, bilgisine, k lt r ne b y k sayg duydu um Emre Kongar hocam bu roman niye yazm anlamad m Basbaya k t bir i km ortaya Olmam ba l alt nda uzun uzun tart labilecek bir s r detay var, ama tart maya gerek var m onu bile bilemiyorum Hi bir yere varmayan bir yk , eserin ba nda okuyucunun kar s na konulan garip bir bu sayfadan sonraki her ey hayal r n d r ifadesi, b yle bir ifade kullan lmas na ra men sonraki sayfalarda srarla ger ek ki ilere g nderme yap lmas verilmesi Okur [...]  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *