21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı #2020

21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı By Emre Kongar Y zy lda T rkiye li Y llarda T rkiye nin Toplumsal Yap s Siyasal slam T rkiye de nas l geli ti G neydo u sorununun k k nde ne yat yor Avrupal T rkler nas l ortaya kt Ekonomik kalk nman n neresindeyiz Demirel in zal n iller in siyasetteki rolleri nedir
 • Title: 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
 • Author: Emre Kongar
 • ISBN: 9789751406248
 • Page: 260
 • Format: Paperback
 • 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı By Emre Kongar Siyasal slam T rkiye de nas l geli ti G neydo u sorununun k k nde ne yat yor Avrupal T rkler nas l ortaya kt Ekonomik kalk nman n neresindeyiz Demirel in, zal n, iller in siyasetteki rolleri nedir 21 Y zy lda T rkiye yi hangi sorunlar bekliyor ABD nin etkisi gelecekte ne olacak Ordu nun siyasal ya amdaki yeri g leniyor mu Gecekondula ma s reci lkeyi nas l pen esSiyasal slam T rkiye de nas l geli ti G neydo u sorununun k k nde ne yat yor Avrupal T rkler nas l ortaya kt Ekonomik kalk nman n neresindeyiz Demirel in, zal n, iller in siyasetteki rolleri nedir 21 Y zy lda T rkiye yi hangi sorunlar bekliyor ABD nin etkisi gelecekte ne olacak Ordu nun siyasal ya amdaki yeri g leniyor mu Gecekondula ma s reci lkeyi nas l pen esine al yor Gelir da l m bozuklu u gelece imizi nas l etkileyecek B y k sermaye, lkenin gelece ini nas l bi imlendirecek Demokratikle me ka n lmaz m Prof Kongar bu sorular n yan tlar n , Osmanl dan Atat rk e, Atat rk ten 21 Y zy l a dek ele ald bir de i im s reci i inde ar yor.
  21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı By Emre Kongar
  • [↠ 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı || Æ PDF Download by ↠ Emre Kongar]
   260 Emre Kongar
  • thumbnail Title: [↠ 21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı || Æ PDF Download by ↠ Emre Kongar]
   Posted by:Emre Kongar
   Published :2020-06-22T12:00:43+00:00

  About "Emre Kongar"

  1. Emre Kongar

   Emre Kongar, 13 Ekim 1941 de stanbul da do du Annesi Mesude Kongar Zapyon K z Lisesi nde ve i li Terakki Lisesi nde felsefe retmenli i yapm t , babas hsan Kongar da Pertevniyal Lisesi ve i li Terakki Lisesi nin felsefe retmenlerindendi Kongar, 1959 da i li Terakki Lisesi nden mezun olduktan sonra Siyasal Bilgiler Fak ltesi nin Maliye ve ktisat B l m ne girdi Buradan 1963 te mezun oldu Ba ar l bir renci olan Kongar, 1964 y l nda Birle mi Milletler den kazand burs ile Michigan niversitesi Sosyal al ma Y ksekokulu na kaydoldu 1966 da okulu bitirdi ve master derecesine sahip oldu renim hayat n Amerika da tamamlad ktan sonra T rkiye ye d nen Kongar, Hacettepe niversitesi ne akademisyen olarak girdi Bir yandan da N fus Et dleri Enstit s nde al t niversitede Sosyal al ma Y ksekokulu nu kurdu Akademik anlamda y kselmeye devam etmek isteyen Kongar, zmir de Kentsel Aile konulu doktora tezini verdi ve doktor nvan n ald.Akademik hayata 1972 y l nda askerlik yapmak i in ara veren Kongar, 1974 te Hacettepe niversitesi ne geri d nd 1976 da Toplumsal De i me Kuramlar tezi ile do entlik nvan n ald Ayn y l Turizm ve Tan tma Bakanl nda ba lad dan manl k g revini 1979 a kadar s rd rd Ayn zamanda Milli E itim Bakanl nda da dan manl k yapt , Gen lik ve Spor Bakanl i in bir proje haz rlad K lt r Bakanl nda da K lt r Y ksek Kurulu yesiydi.1981 de, Atat rk ve Devrim Kuramlar tezi ile profes rl k nvan n alan Kongar, 1983 y l nda niversiteden, askeri rejimin etkilerini protesto etmek amac yla istifa etti Bu s rada H rriyet Gazetesi nde dan manl k yapmaya ba lad Ayr ca Amerika da yay nlanan International Journal of Sociology of Family ve American Journal of Political and Military Sociology adl dergilerin kurullar nda da dan manl k yapt.1987 de KAMAR adl kamuoyu ara t rma irketini kurdu ve 1991 de buradaki g revinden ayr ld 1992 1995 y llar aras nda K lt r Bakanl nda M ste ar olarak g rev yapt 1992 y l da k sa bir sure T SES te genel sekreter olarak al t.1996 da akademisyen olarak geri d nd Hacettepe niveritesi nden Y ld z Teknik niversitesi ne atand ve buradaki g revine 1997 de ba lad Ayn y l stanbul niversitesi nde de retim yeli i yapt e itli gazetelerin d l j rilerinde bulundu.Kongar n ald d ller yleydi 1977 de T rkiye nin Toplumsal Yap s kitab yla T rk Dil Kurumu Bilim d l , 1979 da Toplumsal De i me Kuramlar ve T rkiye Ger e i kitab yla Sedat Simavi Vakf Sosyal Bilim d l , 15 Ocak 1996 da Federal Almanya Devleti taraf ndan st n Hizmet Madalyas B y k Liyakat Ha , 1 ubat 1996 da talya Devleti Commandatore Madalyas , 15 ubat 1996 da Polonya Devleti Commandor Ni an , 1998 de 21 Y zy lda T rkiye kitab yla Ayd n Do an Sosyal ve Be eri Bilimler d l , ayn y l Nokta Dergisi nin Doruktakiler d l ve stanbul niversitesi Y l n leti imcisi d l , 2001 de K zlar ma Mektuplar kitab yla Marmara niversitesi En Be enilen Kitap d l , 2003 te Y ld z Teknik niversitesi ve stanbul niversitesi nin En Be enilen Yazar d lleri ne lay k g r ld.Kongar, yazarl k y n yle de ne km , onlarca kitap yazm t r En son 2006 tarihli Tarihimizle Y zle mek adl kitab n karm , geni kitleler taraf ndan b y k ilgi g rm t r u anda bir televizyon kanal nda Mehmet Barlas la birlikte Yorum Fark adl tart ma program n sunmaktad r Evli ve ocukludur.

  739 thoughts on “21. Yüzyılda Türkiye: 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Toplumsal Yapısı”

  1. Bence liselerde ders kitabi olarak okutulmasi gerekir Gunumuzun toplumsal durumunu yillar oncesinden ne kadar basarili bir sekilde ongordugunu bu konudaki bilimsel teorisinin ne kadar basarili oldugunu gordukce yazara daha cok saygi duyuyorum.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *