Cilpa #2020

Cilpa By Laima Muktupāvela Cilpa Cilpa ir p c r gas principiem uzrakst ts mitolo isks trilleris kur m sdienu civiliz cija realit t sastopas ar pasakainus un teiksmainus laikus pieredz ju o it k pazaud to un pusaizmirsto laiku ko sa
 • Title: Cilpa
 • Author: Laima Muktupāvela
 • ISBN: 9789984505749
 • Page: 276
 • Format: Hardcover
 • Cilpa By Laima Muktupāvela Cilpa ir p c r gas principiem uzrakst ts mitolo isks trilleris, kur m sdienu civiliz cija realit t sastopas ar pasakainus un teiksmainus laikus pieredz ju o it k pazaud to un pusaizmirsto laiku, ko sauc par cilv ces b rn bu Rom n m slaiku cilv ki sadz vo ar m tiskiem dz vniekiem un b tn m naudas p i, sumpurni, putnu ar zelta balsi u.c , audz un izmanto ma iskus Cilpa ir p c r gas principiem uzrakst ts mitolo isks trilleris, kur m sdienu civiliz cija realit t sastopas ar pasakainus un teiksmainus laikus pieredz ju o it k pazaud to un pusaizmirsto laiku, ko sauc par cilv ces b rn bu Rom n m slaiku cilv ki sadz vo ar m tiskiem dz vniekiem un b tn m naudas p i, sumpurni, putnu ar zelta balsi u.c , audz un izmanto ma iskus augus zelt bolu, beli, garo pupu u.c , glab un ikdien pielieto gudr s lietas br numdzirnuti as, septi j d u z bakus, aizej tur nezin kur atnes to nezin ko u.c Rom ns, kur m ti, teikas, pasakas, dainas atdz vojas, radot apstiprin jumu, ka s no aizlaikiem n ku s v rt bas nevaid miru as, bet mainoties turpina dz vot m sos Dz vi un m gi.
  Cilpa By Laima Muktupāvela
  • [AZW] â Free Download ↠ Cilpa : by Laima Muktupāvela ↠
   276 Laima Muktupāvela
  • thumbnail Title: [AZW] â Free Download ↠ Cilpa : by Laima Muktupāvela ↠
   Posted by:Laima Muktupāvela
   Published :2020-04-26T12:04:11+00:00

  About "Laima Muktupāvela"

  1. Laima Muktupāvela

   Laima Muktupāvela Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Cilpa book, this is one of the most wanted Laima Muktupāvela author readers around the world.

  856 thoughts on “Cilpa”

  1. M ksliniecisko izteiksmes l dzek u perebors Ar si etu gan t pa vaki.Pati ideja par ciemu, kas sarg p d jos folkloras mohik us ir jauka, bet tas ar viss.


  2. Ja ar autori b tu uz vienas frekvences, tad laikam kaifotu, bet t man tom r bija par daudz bakst anas ar pirkstu ac Tom r labs gabals, un latvisk s fant zijas mekl t jiem noteikti vajadz tu izlas t Ir pat si ets


  3. toreiz mu bibliot k un r vu cauri, uzreiz p c ampinjonu der bas satrieco a un satrauco a mistika un ma iskais re lisms, kas pa ma uz diennakti tas bija piedz vojums par katru cenu gribu tikt pie rom na atkal un p rlas t, nu jau, hmm, 9 gadus v l k vai pat 10, jo, iesp jams, tas bija 2005taj , kad to las ju damn, l, ka nebija tad t s tizl s es izlas ju piez mju gr mat nas D.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *